+48 570 450 222
przedszkole@galaktykadzieci.pl
Pn-Pt (07:00-18:00)

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

 1. Koncepcja Pracy Przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w ustawie o systemie oświaty oraz w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola. 

   

 

 

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.
Janusz Korczak

 

 

ATUTY PRZEDSZKOLA

 

 

 1. Nasza placówka jest przedszkolem nowoczesnym, kreatywnym i inspirującym, w którym dzieci mają możliwość rozwoju  w różnych płaszczyznach i obszarach zainteresowań. Umożliwia im to nasz autorski „Modułowy System Nauczania“
 2. Ideą przewodnią naszego Przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie wielorakich zdolności i zainteresowań dzieci – pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie (ze szczególnym uwzględnieniem ich naturalnej aktywności oraz zdolności rozwiazywania problemów).
 3. Nad rozwojem naszych podopiecznych czuwa wykwalifikowana, profesjonalna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna. Zadaniem nauczycieli jest jak najlepsze zrozumienie zdolności i zainteresowań przedszkolaków, świadomy dobór programu oraz metod i środków nauczania, a także organizacja przestrzeni edukacyjnej, która najbardziej odpowiadałaby poszczególnym, odmiennym jednostkom.
 4. Wychowankowie mają ciągły dostęp do przedszkolnego placu zabaw, gdzie mogą spędzać czas na wspólnej zabawie i aktywnym wypoczynku. Dzieci mogą również korzystać z ogródka w którym odkrywają otaczające je zjawiska przyrodnicze.
 5. W naszym Przedszkolu dziecko uczy się w interakcji z otoczeniem, buduje własną wiedzę,  nie jedynie rejestrując  informacje, lecz budując struktury wiedzy z dostępnych danych w czym im nowoczesne wyposażenie Przedszkola i kąciki zainteresowań.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

„Naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj…“
Janusz Korczak

 

 

 1. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość. Chcemy wykształcić dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych, oryginalnych rozwiązań.
 2. Dążymy do rozwoju wychowanków w oparciu o poznanie różnych dziedzin nauki: nauk humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych. Dziecko poprzez swoją aktywność konstruuje trzy rodzaje wiedzy: fizyczną (wiedza o przedmiotach), logiczno-matematyczną (operacje umysłowe dokonywane podczas działań na przedmiotach) i społeczną (gdzie podstawą są interakcje społeczne).
 3. Ideą przewodnią Przedszkola jest dostrzegać w dziecku wszystko to, co ono już osiągnęło, szeroko, wielopłaszczyznowo patrzeć i interpretować jego rozwój, mając na uwadze jego skokowy charakter oraz poszanowanie dla indywidualności dziecka. Zależy nam, by spojrzeć na rozwój dziecka wieloaspektowo, uwzględniając jego aktywność w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 4. Pragniemy stworzyć idealne warunki do nauki i rozwoju. Dziecko wchodząc w interakcje ze światem zewnętrznym, nie tylko ma odkrywać obiekty i zjawiska ale również sposób w jaki one funkcjonują. Dlatego też kluczowa jest w przedszkolu organizacja przestrzeni edukacyjnej pod postacią ośrodków zainteresowań. Dzieci wspólnie z nauczycielem budują tę przestrzeń. Dzięki temu mają poczucie, że ich zdanie, potrzeby i stworzone rzeczy są ważne.
 5. Naszych priorytety to: wykształcenie w dzieciach wiary we własne możliwości, rozwinięcie w nich optymizmu oraz poczucia własnej wartości. Dodatkowo Dziecko w naszym Przedszkolu znajdzie i rozwinie wachlarz własnych zainteresowań i zdolności.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

„Z własnego doświadczenia wiem, o ile skuteczniejsza staje się nauka,
gdy znajdują się pod ręką odpowiednie narzędzia”.
Gate

 

 1. Prowadzone na wysokim poziomi zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, dostosowane są do możliwości rozwojowych
  i poznawczych dzieci. Stwarzamy naszym podopiecznym warunki do twórczego myślenia oraz przyswajania ważnych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu. Przedszkole zapewnia profesjonalną opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich predyspozycji. Dzięki bogatej ofercie zajęć skumulowanych w moduły, rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę
  o otaczającym je świecie.
 2. Nasza placówka posiada przestronne sale i duży plac zabaw, gdzie dzieci czują się dobrze i bezpiecznie a także mogą w swobodny sposób wyrażać emocje, uczyć się zasad społecznego współżycia
  i wszechstronnie rozwijać. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy i nauki.
 3. Nasze Przedszkole jest placówką bezpieczną i przyjazną dzieciom, rodzicom oraz pracownikom. Wychowankowie mają oparcie w nauczycielach, którzy każde dziecko traktują indywidualnie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele współpracują ze sobą a stosowane przez nich aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy Przedszkola.
 4. Przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami kultury a także placówkami wychowania pozaszkolnego w naszym mieście i okolicach. Działalność ta ma na celu zapoznanie dzieci z bogatą tradycją naszego regionu oraz naukę zasad dobrego zachowania w miejscach publicznych takich jak: teatry, kina, muzea itp.
 5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą, tworząc przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

 

NASZ ABSOLWENT

 

 1. Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, rozumie obowiązki wynikające z roli ucznia, jest otwarty na nowe dziedziny nauki.
 2. Jest dzieckiem pomysłowym i kreatywnym, lubi aktywnie spędzać czas, nie boi się wyzwań i jest gotowe do działania w różnych dziedzinach życia. Posiada szeroki wachlarz zainteresowań.
 3. Potrafi cieszyć się ze swoich sukcesów oraz radzić sobie z porażkami. Zdaje sobie sprawę z własnych możliwości i zdolności.
 4. Jest przygotowany do odbioru i przeżywania sztuki oraz otaczającego go świata.
 5. Zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, przestrzega zasad higieny oraz dba o zdrowie.
 6. Potrafi odpowiednio zachować się w grupie, respektuje prawa innych osób a także zna swoje obowiązki i przywileje. Posiada zdolność do obdarzania uwagą innych osób jak również komunikatywnego porozumiewania się oraz aktywnego słuchania.
 7. Jest świadomy swojej tożsamości regionalnej i narodowej oraz jest otwarty na kulturę i tradycje innych krajów.