+48 570 450 222
przedszkole@galaktykadzieci.pl
Pn-Pt (07:00-18:00)

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „GALAKTYKA DZIECI“ W KRAKOWIE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO
„GALAKTYKA DZIECI“ W KRAKOWIE

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania Przedszkola
 3. Organy Przedszkola
 4. Organizacja Przedszkola
 5. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie Przedszkola
 7. Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
 8. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
 9. Zasady ochrony danych osobowych
 10. Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej zwanej w dalszej treści Przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Niepubliczne „Galaktyka Dzieci“.

Przedszkole jest placówką niepubliczną.

Osobą prowadzącą przedszkole jest Galaktyka sp z o. o.

Siedziba Przedszkola znajduje się pod adresem: ul. Radzikowskiego 100J/2 31-315 Kraków.

 

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

§2

 

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)
 2. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych,
 3. niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola

 

§3

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.

Celem Przedszkola jest:

 1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
 2. współdziałanie z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do podjęcia nauki szkolnej,
 3. udzielenie dzieciom, ich rodzicom oraz Nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie obowiązujących przepisów,
 4. umożliwianie dzieciom pomocy podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej i kulturowej.

 

§4

 

Zadania wynikające z przepisów prawa Przedszkole realizuje

w szczególności w zakresie:

 1. udzielania dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb,
 3. współdziałania z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej,
 4. umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej i językowej,
 5. organizacji działalności innowacyjnej.

 

§5

 

Wspomaganie rozwoju, wychowanie i kształcenie dzieci Przedszkole realizuje w następujących obszarach działalności edukacyjnej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci – porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie do utrzymania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy przedszkolaków.
 4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz swojego otocznia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie wychowanków do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka, śpiew, rytmika, tańce, różne formy plastyczne.
 8. Wychowanie w duchu sportowym – różne zajęcia ruchowe, sztuki walki, gry zespołowe, gimnastyka.
 9. Wychowanie poprzez naukę – zajęcia edukacyjne i naukowe, robotyka, technika, dziecko w relacji z różnymi mediami.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego przedszkolaków poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt oraz otaczającego środwiska.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§6

 

Dyrektor Przedszkola organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi polegającą na:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków,
 2. rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
 3. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie kierowania na badania psychologiczno-pedagogiczne.

 

§7

 

Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły:

 1. organizuje współpracę z Rodzicami,
 2. zapoznaje Rodziców z zadaniami Przedszkola,
 3. zasięga opinii Rodziców w sprawach dotyczących wychowania, opieki oraz nauczania – uzgadnia kierunki i zakres realizowanych zadań,
 4. udziela Rodzicom bieżących informacji o rozwoju i postępach ich dziecka,
 5. wspiera Rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz doskonaleniu ich umiejętności wychowawczych,
 6. kreuje sytuacje sprzyjające rozwijaniu samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych i kultury bycia,
 7. zapewnia warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 8. stwarza okoliczności sprzyjające podjęciu wczesnej nauki języków obcych,
 9. umożliwia dzieciom zdobycie różnorodnych doświadczeń, wpływających stymulująco na ich rozwój,
 10. stwarza sytuacje edukacyjne sprzyjające zdobywaniu umiejętności czytania i pisania oraz poznawania, stosowania i tworzenia symboli i znaków.

 

§8

 

Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi, a w tym:

 1. organizuje atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa,
 2. podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia,
 3. przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia,
 4. uczy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
 5. zapewnia stałą opiekę ze strony Nauczyciela zarówno w czasie zajęć w placówce, jak i poza terenem Przedszkola,
 6. tworzy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 7. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. stwarza optymalne warunki opieki i wychowania każdemu dziecku,
 9. uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, dba o zapewnienie równych szans, umacniania wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 10. zapewnia warunki do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 11. stwarza okoliczności do harmonijnego rozwoju fizycznego jak i bezpiecznego postępowania oraz kształtowania nawyków prozdrowotnych.

 

§9

 

Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny rozwój dzieci w kontaktach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym poprzez:

 1. tworzenie okazji do poznawania świata przyrody,
 2. upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 3. stwarzanie warunków do podejmowania działań twórczych i artystycznych,
 4. współpracę z instytucjami kulturalnymi,
 5. budzenie zainteresowań otaczającym światem,
 6. wspieranie samodzielnych działań dzieci,
 7. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym, technicznym i naukowym,
 8. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i uczuć,
 9. kształtowaniewrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i teatralnej.

 

§10

 

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i kulturowej poprzez:

 1. dbanie o kulturę języka polskiego,
 2. organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym,
 3. tworzenie tradycji Przedszkola,
 4. zapoznawanie dzieci z historią i symbolami narodowymi,
 5. przybliżanie tradycji, zwyczajów i kultury regionu,
 6. stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych, sprzyjających rozumieniu i przeżywaniu wartości uniwersalnych.

 

§11

 

Podstawowe formy działalności Przedszkola to:

 1. zajęcia edukacyjne organizowane z całą grupą,
 2. zajęcia w modułach sportowych, artystycznych i naukowych,
 3. zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach,
 4. spontaniczna działalność dzieci,
 5. prace porządkowe i samoobsługowe,
 6. współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi,
 7. współpraca z Rodzicami i opiekunami prawnymi,
 8. aktywizacja dzieci poprzez wycieczki, wyjścia i spacery.

 

§12

 

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece Nauczyciela i pomocy nauczyciela.
 2. Wycieczki, spacery i inne wyjścia organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN.

 

§13

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola:

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.
 2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę Nauczyciela. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi Przedszkole.
 3. Dzieci mogą być w drodze wyjątku przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez Rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w dokumentacji Przedszkola.
 4. Życzenie Rodzica dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych substancji odurzających.
 6. Odbieranie dziecka z Przedszkola następuje poprzez przekazanie dziecka przez Nauczyciela pod opiekę osobie odbierającej – fakt ten odnowtowywany jest w książce odbioru dzieci. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 7. Do Przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie Przedszkola powiadamia się o tym Rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.
 8. Każde podawanie leków w Przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), powinno się odbywać na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie, określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
 9. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 10. W uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) Przedszkole powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności Nauczyciela lub Dyrektora.
 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, Nauczyciel powinien telefonicznie powiadomić o tym fakcie Rodziców dziecka (opiekunów prawnych).
  W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców (prawnych opiekunów), Nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu, powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§14

 

Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne, całoroczne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, w ramach polisy z wybranym ubezpieczycielem.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

 

§15

 

 1. Dyrektor.
 2. Osoba Prowadząca.
 3. Rada Pedagogiczna.

 

§16

 

Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,
 2. reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz,
 3. opracowanie statutu Przedszkola oraz wprowadzanie w nim zmian i uchwalanie nowego statutu,
 4. zapewnienie Dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu,
 5. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przebiegu procesu nauczania,
 6. w porozumieniu z Osobą Prowadzącą decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych,
 7. przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych,
 8. współpraca z Rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola,
 9. nadzór i koordynacja zaopatrzenia Przedszkola,
 10. organizowanie zajęć dodatkowych, wycieczek i innych form rekreacji,
 11. przyjmowanie oraz skreślanie dzieci z listy uczęszczających do Przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami,
 12. w porozumieniu z Osobą Prowadzącą rokroczne ustalanie składników opłaty za pobyt Dziecka w Przedszkolu oraz wysokości opłat wnoszonych przez Rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki; ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo Dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej Przedszkola,
 13. informowanie Dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 14. zarządzanie Przedszkolem i wykonywanie innych zadań przewidzianych dla tego stanowiska regulowanych przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom Przedszkola,
 15. ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, reprezentującego placówkę i Dyrektora, w przypadku jego nieobecności,
 16. sprawowanie pieczy nad danymi osobowymi zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

 

§17

 

Osobą prowadzącą Przedszkole jest Galaktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kazimierza Wielkiego 47/1 30-074 Kraków.

 

§18

 

Do kompetencji i zadań Osoby Prowadzącej Przedszkole należy:

 1. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola,
 2. zatrudnianie Nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem pracy i Regulaminem pracy),
 3. zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 4. wykonywanie remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 5. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 – 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekstjedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zm.),
 6. wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, oraz wykonywania innych zadań statutowych.

§ 19

 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. opracowanie i zatwierdzenie regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola,
 2. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych,
 4. wydawanie opinii na prośbę Dyrektora Przedszkola,
 5. opiniowanie przydziału Nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§20

 

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji zadań programowych.

§ 21

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest
w oparciu o:
podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN,
zestaw programów wybranych przez Nauczycieli, zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną i dopuszczonych do użytku przedszkolnego przez Dyrektora Przedszkola,
programy własne Nauczycieli,
indywidualne plany dydaktyczno-wychowawcze.
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dostosowany do założeń́ programowych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny. Ramowy rozkład stanowi załącznik do rocznego planu Przedszkola.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć,
w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), adres ich zamieszkania oraz odnotowuje się codzienną frekwencję. Fakt przeprowadzenia zajęć Nauczyciel potwierdza podpisem.
Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniana:
przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
Rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków,na ich życzenie, w części dotyczącej informacji o dziecku;
pracownikom naukowym i studentom – za zgodą Dyrektora –
w zakresie prowadzonych badań na terenie Przedszkola w obecności Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.

§ 22

 

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki
w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola, opracowany przez dyrektora, zgodnie z wytycznymi osoby prowadzącej.
Arkusz organizacji pracy Przedszkola zatwierdza osoba prowadząca. W arkuszu organizacji pracy Przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę i czas pracy oddziałów,

2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

3) czas pracy Przedszkola,

4) czas pracy pracowników.

Arkusz organizacji pracy przedszkola opiniuje Rada Pedagogiczna.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę prowadzącą Przedszkole.
Placówka realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00 do 18.00.

§23

 

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających oraz nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków.

 

§24

 

Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w Przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości Rodziców Dyrektor Przedszkola.
Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska a także możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi
w Polsce takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych, tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych a także uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi,gwoli organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§25

 

W Przedszkolu Osoba Prowadząca zatrudnia Nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

§26

 

Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.

 

Obowiązki Nauczyciela:

Planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o diagnozę dziecka oraz obowiązujące w placówce plany pracy i programy nauczania;
Odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy.
Jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując
w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.
Jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika a także innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

§27

 

Nauczyciel ma prawo do:

dokształcania i doskonalenia zawodowego,
realizacji ścieżki awansu zawodowego,
ochrony zdrowia,
korzystania z literatury,środków dydaktycznych dostępnych
w placówce,
korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§28

 

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku oraz otoczeniu przedszkola,
dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,
współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
rzetelnewykonywaniewszystkichzadańzawartych
wszczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika a także innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie Przedszkola

 

§29

 

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju. Formy współdziałania to:

zebrania grupowe – nie rzadziej niż trzy razy w ciągu roku przedszkolnego: we wrześniu, styczniu i czerwcu; dokładne terminy zebrań z rodzicami zostaną określone na początku roku przedszkolnego,
kontakty indywidualne z Dyrektoremi Nauczycielami,
zajęcia otwarte,
spotkania ze specjalistami np.: psycholog, pedagog, lekarz itp.,
imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
warsztaty dla rodziców,
pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
wycieczki,
spotkania integracyjne, festyny,
inne formy stosowane w pedagogice.

§30

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale oraz programu rozwoju Przedszkola,
uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, czy prezentowanych postaw społecznych,
wyrażania i przekazywania osobie prowadzącej Przedszkole oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola,
wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez Przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi,
uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i edukacyjnych oraz sposobów udzielania dziecku wsparcia,
otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami, w miarę możliwości Przedszkola,
udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,
wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
zgłaszania Dyrektorowi własnych propozycji dotyczących uzupełniającej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczeji rekreacyjnej Przedszkola,
ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem Przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia.

§31

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminu Przedszkola,
ściśle współpracować z Nauczycielem prowadzącym grupę, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno- wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi przedszkolnemu i w jego przypadku pisemnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych, trwające ponad 5 dni,
przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica; Rodzic składa je u Dyrektora bądź Nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę. Odbiór dziecka potwierdzony jest podpisem na liście odbioru,
przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać, na prośbę Dyrektora lub Nauczyciela, zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola,
informować o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać Nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania Przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
na bieżąco informować Nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, bądź numeru telefonu kontaktowego,
śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z Dyrektorem Przedszkola,
respektować uchwały Rady Pedagogicznej,
zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort oraz bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, jak również przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania Przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinachurzędowania , w wysokości ustalonej przez Dyrektora,
z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników Przedszkola.

 

§32

 

Wychowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte dzieci w wieku
od 3-7 lat i obejmuje ono dzieci od początku roku przedszkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku przedszkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku, za zgodą Dyrektora Przedszkola.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
równego traktowania ze względu na płeć, rasę, wyznanie oraz stopień sprawności fizycznej i umysłowej.
W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody jego Rodziców / Opiekunów, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
Rodzice podejmujądecyzję odnośnie zgody (lub jej braku) na badanie dziecka przez psychologa i logopedę.
5. Do obowiązków dziecka należy:

zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,
dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz rówieśników,
każdorazowe zgłaszanie Nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez Nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny,
informowanie Nauczyciela o problemach fizjologicznych,
poszanowanie zabawek, środków daktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z Przedszkola lub od kolegów,
słuchanie i wykonywanie poleceń jak również odnoszenie się
z szacunkiem do wszystkich pracowników Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

 

§33

 

Przyjęcie dziecka do Przedszkola,na rok przedszkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów), a Dyrektorem Przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka.
Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 18 pkt 1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków Przedszkola.
Przyjęcie dziecka do Przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.
Rodzice/opiekunowie prawni, przed podjęciem decyzji
o podpisaniu określonej powyżej umowy, mogą zapisać dziecko
na zajęcia adaptacyjne.
Pierwszeństwo przy zapisie do placówki mają dzieci, które uczęszczały wcześniej na odpłatne zajęcia adaptacyjne.
Rodzice, podpisując umowę, zobowiązani są złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola.

 

§34

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci. W kryteriach tych uwzględniane jest:
a. pierwszeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola Galaktyka Dzieci,
b. pierwszeństwo dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Galaktyka Dzieci,
c. kolejność zgłoszeń według danego rocznika i liczby wolnych miejsc w danej grupie.

2. W Przedszkolu obowiązują następujące dokumenty dotyczące rekrutacji:

a. karta zgłoszenia do przedszkola,

b. umowa o świadczenie usług.

3. Przez Rodziców rozumie się prawnych opiekunów i Rodziców zastępczych.

4.W trakcie roku przedszkolnego dzieci przyjmowane są do placówki w miarę wolnych miejsc.
5. Dane osobowe dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych), zawarte w dokumentach wymaganych przy rekrutacji, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale IX niniejszego Statutu.

 

§35

 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Przedszkola w przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie):

nie przestrzegają postanowień statutu, regulaminu Przedszkola
i obowiązujących w placówce procedur,
nie wywiązuja się z obowiązku terminowego regulowania opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległości,
zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego bądź fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i/lub bezpieczeństwo innych dzieci w Przedszkolu.
2. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się Rodzicom lub przesyła na adres przez nich wskazany.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 

§36

 

1. Środki finansowe przeznaczane na działalność Przedszkola pochodzą z:

a)  opłat rodziców oraz opiekunów (czesne i wpisowe) dzieci uczęszczających do Przedszkola, niepodlegających zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,

b)  darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,

c)  dotacji z budżetu gminy,

d)  środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Osobę Prowadzącą.

Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców / Opiekunów dzieci jest ustalana w umowie o opiekę przedszkolną i może podlegać zmianom. O zmianie wysokości czesnego informuje Osoba Prowadząca poprzez informację pisemną, wywieszoną na tablicy informacyjnej lub w inny sposób określony przez Dyrektora Przedszkola. W przypadku wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami / Opiekunami.
W przypadku rezygnacji z Przedszkola, rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki, w formie pisemnej, do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.W przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność za następny miesiąc.
Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy
o działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ IX

Zasady ochrony danych osobowych

§37

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

3. Dane osobowe wychowanków są przetwarzane zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola.

4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie
z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.

5. Opiekunom dzieci przysługuje możliwość wglądu do danych osobowych dziecka oraz ich zmiany.

 

§38

 

1. Dane dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Przedszkole dopuszcza do przetwarzania danych w systemie informatycznym, tradycyjnym, na mocy pisemnych upoważnień nadanych przez Dyrektora lub inną osobę wskazaną przez Dyrektora.
Upoważnienie wygasa w momencie ustania zatrudnienia lub
w przypadku pozbawienia upoważnienia w związku z łamaniem ustawy o ochronie danych.

 

§39

1. Administrowaniem danymi osobowymi dzieci zajmuje się Dyrektor.

2. Do przetwarzania danych osobowych dzieci dopuszczane są osoby uprawnione przez Dyrektora. Dostęp do danych i ich przetwarzanie bez zgody Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej może nastąpić wyłącznie w przypadku działań osób lub organów uprawnionych na mocy odpowiednich przepisów prawa do dostępu
i przetwarzania danych określonych zasobów.

3. Osoby upoważnione do przetwarzania danych są zapoznane
z zakresem informacji objętych tajemnicą, a także są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia stosowanych w Przedszkolu.

4. Pracownik placówki może wykorzystać informacje o dziecku wyłącznie w celach edukacyjnych lub szkoleniowych, z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikacjęwychowanka.

 

§40

 

1. Pracownicy Przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji na temat dzieci i ich opiekunów.

2. Pracownicy Przedszkola nie kontaktują przedstawicieli mediów
z dziećmi.

3. W uzasadnionych sytuacjach Pracownik Przedszkola może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

§ 41

Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola.
Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
a. udostępniany na prośbę zainteresowanych przez Dyrektora i Nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych,
b. umieszczony na stronie internetowej Przedszkola.
Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
Prowadzenie Przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
Statut wchodzi w życie z dniem 01.08.2016r.

Opracowała

Marzena Kaczmarczyk